Монгол улсын их хурлын тогтоол, шийдвэр цэсний мэдээллүүд